KONKURS WIELKANOCNY „Kreatywna Pisanka”!

JUŻ WKRÓTCE: zapanuje świąteczna atmosfera a nasze domy wypełnią wielkanocne dekoracje

JUŻ TERAZ: możecie wziąć udział w nowym wielkanocnym konkursie Architektów !!!

 

Termin konkursu: 05 marca - 15 kwietnia 2015

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział?

1. Polub nas na Facebooku https://www.facebook.com/architekci24h

2. Zrób zdjęcie własnoręcznie wykonanej, kreatywnej (warunek obowiązkowy!) pisance

3. Zdjęcie oraz tekst „Akceptuję regulamin Konkursu Kreatywna Pisanka” wklej, jako komentarz do tego posta

4. Udostępnij post konkursowy na swojej tablicy

 

Jury w postaci Architektów wybierze 2 najkreatywniejsze pisanki, a na zwycięzców czekają wartościowe NAGRODY:

Vouchery na darmowy projekt 1 pomieszczenia!

 

 

Poznaj Regulamin Konkursu Wielkanocnego:Regulamin konkursu „Kreatywna Pisanka”

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na fanpage`u firmy Architekci24h działającym pod adresem https://www.facebook.com/architekci24h

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Organizatorem konkursu „Kreatywna Pisanka”, zwanego dalej Konkursem jest firma Architekci 24h powered by Wizja z siedzibą w Piastowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Piastowie, NIP 522 263 78 93, Regon 142052969, zwana dalej Organizatorem.

3. Adres korespondencyjny Organizatora: Al. Krakowska 16A, 05-820 Piastów

4. Konkurs jest przeprowadzany na portalu Facebook działającym pod adresem internetowym http://www.facebook.com.

5. Konkurs rozpoczyna się 05 marca 2015 r. o godzinie 8.00 (wraz z pojawieniem się na stronie posta informacyjnego) i trwa do 15 kwietnia 2015 r. do godziny 23.59.

6. Organizator Konkursu informuje o zasadach Konkursu na łamach strony fanpage`a Architekci24h portalu Facebook.

7. Regulamin dostępny jest również w siedzibie Organizatora wskazanej w ust.3 powyżej

§ 2 NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest:

a. Voucher na darmowy projekt 1 pomieszczenia z możliwością podarowania go osobie trzeciej, dotyczący pomieszczeń do 20 m2: salon, pokoje dzienny, sypialnia, pokój dziecięcy
w ilości :2.
2. Fundatorem nagród jest Organizator.

3. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wydanie nagród, o których mowa w ust.1 powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Nagród Laureatowi obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości Nagród zostanie dodana premia pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Laureat oświadcza, że wyraża zgodę aby kwota premii pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs skierowany jest do czytelników portalu Architekci24h na facebooku.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w portalu internetowym www.facebook.com oraz zaliczanie się do jego fanów ( w tym celu wystarczy jednokrotnie wcisnąć przycisk „Lubię to” na stronie portalu) oraz spełnienie pozostałych warunków określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) K.C. Osoby te zwane są dalej Uczestnikami lub każda z osobna Uczestnikiem. Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Architekci24h oraz pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tzn.: małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest

a) załączenie w czasie trwania Konkursu w komentarzu do posta informującego o konkursie i rozpoczynającego konkurs zdjęcia zawierającego wykonaną własnoręcznie Kreatywną Pisankę

b) zakończenia wpisu treścią „Akceptuję regulamin Konkursu Kreatywna Pisanka.”

c) udostępnienie postu konkursowego na swojej tablicy

6. Dokonując akceptacji, o której mowa w ust. 5 lit. b) Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnik potwierdza również, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia odpowiednich oświadczeń w formie pisemnej, podania określonych danych lub przedłożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub bezpodstawna odmowa uczynienia zadość żądaniu Organizatora, może spowodować wykluczenie Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody.

8.Jeden uczestnik może zamieścić tylko jedno zgłoszenie.

§ 4 KOMISJA KONKURSOWA

1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa.

2. Skład Komisji Konkursowej ustala Organizator Konkursu.

3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest honorowy.

4. Głos decydujący ma Przewodniczący Komisji Konkursowej.

5. Czas pracy i zasady głosowania wyznacza i określa Przewodniczący Komisji Konkursowej wybrany spośród jej członków.

6. Oceny prac konkursowych Komisja Konkursowa dokona według własnego uznania, uwzględniając jakość, oryginalność i walory artystyczne pracy konkursowej. Praca konkursowa (Zdjęcie Kreatywnej Pisanki) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub prawem. Ponadto praca konkursowa nie może zawierać treści, które mogą być uznane za reklamę jakiejkolwiek osoby trzeciej, za wyjątkiem Organizatora. Dodatkowo w przypadku posłużenia się w pracy konkursowej cytatami należy je w sposób odpowiedni oznaczyć i wskazać ich autora.

§ 5 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zwycięzcami zostaną autorzy dwóch najciekawszych prac konkursowych, wyłonieni przez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy spełnili wszystkie warunki wskazane w Regulaminie.

2. Komisja Konkursowa ogłosi Laureatów do dnia 20 kwietnia 2015 r. do godz. 17.00 na portalu www.facebook.com, wskazując ich dane osobowe w zakresie pseudonimu/imienia i nazwiska, jakim posługuje się na portalu.

3. Organizator Konkursu skontaktuje się z Laureatem w celu ustalenia szczegółów realizacji nagrody za pomocą wiadomości na portalu facebook. Od momentu wysłania wiadomości do Laureata, Laureat ma 3 dni na dostarczenie Organizatorowi danych niezbędnych do wysłania nagrody.

4. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia wyników.

5. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie Uczestnik traci prawo do jej otrzymania a nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

6. Laureatowi nie przysługuje prawo żądania zamiany przyznanej nagrody na inną. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani otrzymania ich ekwiwalentu. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna. Laureat nie może scedować prawa do nagrody na inną osobę.

§ 6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z zm.) jest Organizator.

2. Dane osobowe Laureata w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu do dostarczenia nagrody będą udostępnione podmiotom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe w celu jej dostarczenia, zaś dane Laureata w zakresie imienia, nazwiska i miasta zamieszkania będą przetwarzane w sposób określony w §5 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

3. Niezależnie od treści ust. 1 i 2, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym, na podstawie przepisów prawa, w celu i zakresie z nich wynikającym.

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do jego danych osobowych podanych dobrowolnie, przysługuje mu prawo kontroli ich przetwarzania, w szczególności dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.

§ 7 PRAWA AUTORSKIE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że jest autorem wszelkich Utworów – w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które powstały w związku z wykonaniem wskazanej w §3 ust.6 regulaminu pracy konkursowej.

2. Uczestnik oświadcza, że:

a) treść Utworu nie narusza w żaden sposób prawa ani jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich oraz autorskich praw majątkowych do Utworu.

b) utwory nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

c) nie przeniósł majątkowych praw autorskich do Utworu na osobę trzecią ani nie udzielił żadnej licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z pracy konkursowej. Posiada wyłączne prawo do udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy konkursowej oraz ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą ww. oświadczeń, zobowiązuje się również zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie prace konkursowe, których wykorzystanie przez Organizatora, zgodnie z regulaminem i udzielonymi na podstawie regulaminu zezwoleniami jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych do wizerunku.

4. Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu Laureat, bez dodatkowego wynagrodzenia, w zamian za przyznaną Nagrodę, udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji oraz zezwolenia i zgody na korzystanie i rozporządzanie pracą konkursową, według uznania Organizatora, na wszystkich polach eksploatacji, wymienionych poniżej oraz w zakresie prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do zadań konkursowych na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych.

5. Organizator będzie uprawniony do korzystania i rozporządzania pracą konkursową, według swojego uznania, w tym dla celów komercyjnych lub promocyjnych albo reklamowych, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową w całości lub w części utrwalono - w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu, w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w pkt b) - publicznego wykonania, wystawienia, odtworzenia, nadawania i reemitowania a także publicznego udostępniania pracy konkursowej, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie lub Intranecie,

d) wykorzystywanie pracy konkursowej do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie, Intranecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji lub reklam;

e) wprowadzanie pracy konkursowej w całości lub części do: sieci komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Utworu w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia.

6. Korzystanie z Utworu na polach eksploatacji określonych w ust.5 powyżej, może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji , itd.

7. Organizatorowi przysługuje prawo do dokonywania i zezwalanie na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian w nagrodzonych Utworach, według uznania Organizatora, a w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych, prawo do korzystania i rozpowszechnia opracowań (prawo wykonywania zależnych praw autorskich do pracy konkursowej).

8. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Utworu a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 01 marca 2015 r.

Piastów, dnia 1 marca 2015 r.