Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych Użytkowników, w tym Zamawiających, korzystających ze stron serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.architekci24h.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wykonawca – Anna Mikielska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Wizja” Anna Mikielska, adres: Al. Krakowska 16a, 05-820 Piastów, NIP 522-26-37-893, REGON 142052969, właściciel Serwisu świadczący za jego pośrednictwem usługi polegające na wykonywaniu projektów aranżacji wnętrz według właściwości określanych przez Zamawiających („Projekt”), bez jednoczesnej obecności Stron i przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.


Zakres zbieranych danych

Wykonawca zbiera dane osób, które korzystają ze stron Serwisu, a w szczególności Zamawiających, którzy dokonują zakupu oferowanych usług.

Użytkownik może utworzyć indywidualne Konto, za pośrednictwem którego będzie dokonywał zamówień.

W celu realizacji złożonego zamówienia Wykonawca zbiera dane osobowe zapewniające możliwość dostarczenia Projektu oraz umożliwiające kontakt z Zamawiającym, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania lub dostawy, adres poczty elektronicznej (e-mail), nr telefonu, dane firmy, w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury VAT na życzenie Zamawiającego.


Cel zbierania danych

 1. Wszelkie dane podane przez Użytkownika w zamówieniu lub formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie Serwisu będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji Umowy. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 1. Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uprawniony jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu realizacji bezpośredniego marketingu własnych towarów i usług oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.


Prawa Użytkowników

  1. Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie i celu, innym niż realizacja zamówienia, będą wykorzystywane jego dane osobowe.

  2. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku gdy Wykonawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

  2. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Wykonawcy.

  3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

  5. W przypadku podania przez Zamawiającego danych stanowiących dane osobowe osoby trzeciej, np. adresu, pod który ma nastąpić dostawa Projektu, Zamawiający podając Wykonawcy tego typu dane oświadcza, że posiada zgodę osoby, której dane dotyczą, na podanie tych danych Wykonawcy oraz ich przetwarzanie w celu realizacji Umowy.


Mechanizm cookies

 1. Serwis używa plików tekstowych zwanych Cookies.

 1. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.

 1. W celu korzystania ze stron Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze stron Serwisu.

 1. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.

 1. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

 1. Wykonawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze stron internetowych Serwisu. Wykonawca oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

 1. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) „stałe” (persistent cookies) oraz analityczne. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu). Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości stron Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie Serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze stron Serwisu. W tym celu Serwis wykorzystuje rozwiązania Google Analytics.

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 ze zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.


Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

 1. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 2. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

 3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 4. Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

 5. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html


Adres IP

Wykonawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.


Dostęp do danych osób trzecich

  1. Do danych osobowych zbieranych przez Wykonawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Wykonawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

  1. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.


Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Wykonawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.


Wyłączenie odpowiedzialności

  1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Wykonawca, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

  2. Wykonawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Wykonawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

  3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.


Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Wykonawcy.


Zmiany Polityki Prywatności

 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Wykonawca powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

 2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 01.08.2014 r.