Regulamin serwisu internetowego

"Architekci 24h"

I. Definicje.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu „Architekci 24h”, dostępnego pod adresem elektronicznym www.architekci24h.pl.

 2. Niniejszy Regulamin sporządzony został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

 1. przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

(Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.),

 1. przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

(Dz. U. 2013 poz. 1422),

 1. przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze. zm.),

 1. przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(Dz. U. 2014 poz. 827);

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Cena  oznacza koszt Realizacji Projektu, na który składają się wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania Projektu oraz koszty jego dostarczenia Zamawiającemu, i uzależniona jest od powierzchni podłogi i rodzaju projektowanego pomieszczenia, Zakresu usług oraz formy i sposobu przesyłki (w przypadku wybrania przez Zamawiającego opcji Zakresu usług: „Projekt + wydruki papierowe”); ustalana przy pomocy Kalkulatora kosztów dostępnego w Serwisie; Cena wskazana w Kalkulatorze kosztów stanowi kwotę brutto i jest kwotą ostateczną, do zapłaty której zobowiązany jest Zamawiający. Cena wyrażona jest w złotych polskich i uwzględnia podatek VAT.

Dane osobowe  zestaw danych Użytkownika o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Projektu przez Wykonawcę.

Hasło – indywidualny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, służący do logowania się do Konta.

Konsument  osoba fizyczna pełnoletnia dokonująca zakupu Projektu za pomocą Serwisu, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 Konto  utworzone po Rejestracji indywidualne konto Użytkownika, za pomocą którego dokonuje on zamówienia Projektu oferowanego za pomocą Serwisu.

Kalkulator kosztów  aplikacja elektroniczna dostępna w Serwisie, za pomocą której wyliczana jest Cena należna Wykonawcy za wykonanie Projektu według właściwości określonych przez Zamawiającego, a także za dostarczenie projektu do Zamawiającego w sposób i w formie przez niego określonej.

Koszty dostawy  opłaty należne Wykonawcy za dostawę Projektu w formie papierowej (tj. „Projekt + wydruki papierowe”) do Zamawiającego, obciążające Zamawiającego i określone na stronie internetowej Serwisu.

Projekt – usługa oferowana przez Wykonawcę za pomocą Serwisu, przybierająca postać dzieła w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która – w zależności od wyboru Zamawiającego – dostarczana jest Zamawiającemu w formie elektronicznej (plik „zip” lub RAR) lub papierowej (wydruki w formie plansz w formacie A3); Projekt obejmuje aranżację wnętrza jednego pomieszczenia.

Płatność  czynność polegająca na zapłacie przez Zamawiającego, w sposób i w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Ceny na rzecz Wykonawcy.

Realizacja Projektu  czynności podejmowane przez Wykonawcę w celu wykonania Projektu według specyfikacji określonej przez Zamawiającego oraz jego dostarczenia Zamawiającemu w sposób i w formie wybranej przez Zamawiającego.

Rejestracja  czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia Użytkownikowi Konta.

Serwis – serwis internetowy „Architekci24h”, dostępny pod adresem www.architekci24h.pl, stanowiący własność Wykonawcy.

Strony  Wykonawca i Zamawiający.

Wykonawca – „Wizja” Anna Mikielska, prowadzona w formie działalności gospodarczej przez Annę Mikielską, adres: Al. Krakowska 16a, 05-820 Piastów, NIP 5222637893, REGON 142052969, adres e-mail: kontakt@architekci24h.pl.

Umowa – umowa, na podstawie której Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Projektu na rzecz Zamawiającego oraz według specyfikacji określonej przez Zamawiającego, a także do jego dostarczenia Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Ceny należnej Wykonawcy, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron i przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

Użytkownik – każdy, kto korzysta ze strony internetowej Serwisu, w tym Zamawiający.

Zamawiający  osoba fizyczna pełnoletnia (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zamówienia Projektu wskazanego przez siebie pomieszczenia oraz według właściwości przez siebie określonych, za pomocą Serwisu.

Zakres usługi – właściwość określająca formę i sposób, w jakiej Projekt – według wyboru i specyfikacji Zamawiającego – ma zostać wykonany i dostarczony Zamawiającemu. Zakres usługi obejmuje Projekt w wersji elektronicznej (plik „zip” lub RAR) lub Projekt w formie wydruków papierowych.


II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że skorzystanie z usługi oferowanej przez Wykonawcę za pomocą Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422).

 2. Zawartość stron serwisu internetowego www.architekci24h.pl stanowi własność Wykonawcy i jest prawnie chroniona.

 3. Korzystanie ze stron Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

 1.  Przed rozpoczęciem korzystania ze stron Serwisu, a w szczególności przed złożeniem zamówienia Projektu, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.architekci24h.pl w zakładce „Regulamin”, oraz Polityką Prywatności Serwisu, umieszczoną na jego stronie internetowej pod adresem www.architekci24h.pl w zakładce „Polityka Prywatności”.

 2. W celu korzystania ze stron Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych, program do rozpakowania plików "ZIP” lub „RAR" oraz dostęp do sieci Internet. W celu prawidłowego funkcjonowania stron Serwisu komputer lub urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję obsługi plików typu „Cookies”.

 3. W celu dokonania zamówienia Projektu Użytkownik powinien posiadać aktywne Konto w serwisie oraz adres e-mail.

 4. Poprzez dokonanie zamówienia Projektu, Użytkownik upoważnia Wykonawcę do przetwarzania jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym do Realizacji Projektu, a także w celu dochodzenia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wykonawcę.

 5. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanych przez siebie do Wykonawcy materiałów przedstawiających i opisujących pomieszczenia, których aranżację powierza Wykonawcy zamawiając Projekt w sposób opisany w niniejszym Regulaminie – dotyczących tego pomieszczenia i ukazujących je w stanie przed i po aranżacji, w celach promocyjnych Wykonawcy, w szczególności poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Serwisu.

 6. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej Wykonawcy.

 7. Użytkownik powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Serwisu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.

 8. Wykonawca realizuję dostawę Projektów zamówionych w formie wydruków papierowych wyłącznie na terytorium Polski.

 9. Koszty ewentualnego zwrotu Projektu obciążają Zamawiającego.


III. Rejestracja

 1. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest bezpłatna.

 2. Rejestracja nie jest konieczna do przeglądania stron Serwisu, ale jest wymagana do dokonania zamówienia Projektu. Rejestracja umożliwia także Użytkownikowi otrzymywanie dodatkowych usług Wykonawcy na żądanie Użytkownika.

 3. Aby zarejestrować się, Użytkownik powinien skierować kursor na ikonkę „Zaloguj” (bez klikania w tę ikonkę), co spowoduje pojawienie się ikonki „Zarejestruj”.

 4. Kliknięcie w ikonkę „Zarejestruj” spowoduje przekierowanie Użytkownika na stronę Serwisu zawierającą formularz rejestracyjny („Formularz”).

 5. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza.

 6. Po wypełnieniu Formularza należy wybrać ikonkę „Zarejestruj”, dostępną w jego prawym górnym rogu, co spowoduje przesłanie Formularza do Wykonawcy. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony, zaś Użytkownik zostaje automatycznie zalogowany na swoje Konto - od tego momentu Użytkownik posiada aktywne Konto w Serwisie i może składać zamówienia na Projekty aranżacji wybranych przez siebie pomieszczeń, korzystając ze swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.


IV. Konto

 1. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności:

  1. dokonanie zamówienia Projektu;

  2. zamieszczanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

 2. Logowanie do Konta polega na podaniu adresu e-mail oraz Hasła, ustalonych przez Użytkownika podczas dokonywania Rejestracji. Adres e-mail Użytkownika jest nazwą Użytkownika.

 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Hasło do Konta ma charakter poufny. W celu zapewnienia właściwej ochrony Hasła zaleca się dokonywanie jego zmiany. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa, Hasło powinno składać się z małych i wielkich liter oraz zawierać cyfry lub znaki specjalne.

 4. Każde naruszenie poufności Hasła Użytkownik powinien zgłosić Wykonawcy niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia.

 5. W przypadku utraty Hasła Użytkownik może zwrócić się do Wykonawcy o wyznaczenie nowego hasła, które ma charakter tymczasowy, pozwalającego na zalogowanie się do Konta. W tym celu Użytkownik powinien skorzystać z mechanizmu udostępnionego na stronie logowania do Konta, co spowoduje przekierowanie Użytkownika na panel zmiany Hasła. Po wpisaniu przez Użytkownika jego adresu e-mail, na adres ten wysłany zostanie e-mail z linkiem umożliwiającym zalogowanie się do Konta oraz dokonanie zmiany Hasła.

 6. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.


V. Zawarcie Umowy

 1. Dokonanie zamówienia Projektu w Serwisie możliwe jest za pomocą ikonki „Zamów Projekt”. W celu zamówienia Projektu w Serwisie, Zamawiający powinien kliknąć w ikonkę „Zamów Projekt”, co spowoduje przekierowanie go na właściwą stronę Serwisu.

 2. Dokonanie zamówienia Projektu składa się z 5 kroków, z których pierwszy polega na wycenie Projektu.

 3. Wycena Projektu odbywa się przy pomocy Kalkulatora kosztów.

 4. W celu dokonania prawidłowego wyliczenia, Zamawiający powinien wybrać typ pomieszczenia, którego Projekt aranżacji pragnie otrzymać, określić jego powierzchnię podłogi (w m2), a także wybrać Zakres usług (tj. określić, czy pragnie otrzymać Projekt w wersji elektronicznej, czy też papierowej). W przypadku wyboru wersji papierowej Projektu, Koszty dostawy Projektu zostaną automatycznie wliczone w Cenę.

 5. W przypadku, gdy Cena wyliczona przez Kalkulator kosztów odpowiada Zamawiającemu, może on przejść do następnego kroku składanego zamówienia na Projekt.

 6. Krok drugi polega na wypełnieniu ankiety dotyczącej preferencji Zamawiającego co do stylu i sposobu aranżacji wybranego pomieszczenia. W ankiecie tej Zamawiający określa m.in.: ile osób korzystać będzie z pomieszczenia, w jakich barwach i w jakim stylu chciałby, aby pomieszczenie to zostało zaaranżowane oraz z jakich materiałów ma zostać wykonane; Zamawiający może także dodać własne uwagi lub sugestie, które chciałby, aby Wykonawca uwzględnił przy wykonywaniu Projektu.

 7. Krok trzeci polega na przesłaniu przez Zamawiającego do Wykonawcy zdjęć pomieszczenia (min. 4), którego dotyczy Projekt. Przesłanie zdjęć pomieszczenia, którego aranżacja ma zostać wykonana w Projekcie, jest niezbędne do prawidłowego wykonania Projektu. Dodatkowo, Zamawiający przesyła Wykonawcy inne dokumenty niezbędne do wykonania Projektu, tj. plan mieszkania, rysunek techniczny pomieszczenia, rysunki mebli lub ich zdjęcia.

 8. Krok czwarty to dokonanie Płatności Ceny wyliczonej przez Kalkulator kosztów w pierwszym etapie składania zamówienia na Projekt. Na tym etapie Zamawiający informowany jest o podsumowaniu składanego zamówienia na Projekt, które uwzględnia: potwierdzenie Ceny Projektu uwzględniającej Koszty dostawy oraz wybrany Zakres usług.

 9. Zamawiający dokonuje wyboru sposobu Płatności wybierając jedną z dwóch dostępnych w Serwisie opcji, tj. przelew tradycyjny lub płatność on-line.

 10. Zamawiający przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że złożenie zamówienia na Projekt pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny.

 11. Zamówienie Projektu następuje za pomocą ikonki „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 12. Przed zamówieniem Projektu, konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności Serwisu oraz akceptacja ich postanowień.

 13. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Zamawiający potwierdza, że akceptuje Cenę Projektu oraz wybrany przez siebie Zakres usług oraz sposób dostawy oraz wyraża wolę dokonania zakupu Projektu zgodnie z niniejszym Regulaminem, zobowiązując się do zapłaty Ceny.

 14. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, zgodnie z którą Zamawiający ma obowiązek zapłaty Ceny z tytułu Projektu, zaś Wykonawca ma obowiązek wykonania Projektu według specyfikacji określonej przez Zamawiającego oraz jego dostarczenia Zamawiającemu w formie i w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

 15. Wykonawca potwierdza niezwłocznie Zamawiającemu fakt dokonania zamówienia na Projekt. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca przesyła na podany przez Zamawiającego w Formularzu adres poczty elektronicznej e-mail.

 16.  Cena podana w Kalkulatorze kosztów dostępnym w Serwisie wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Poza Ceną Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów dodatkowych, z zastrzeżeniem pkt. 17 poniżej.

 17. W przypadku, gdy Zamawiający błędnie określi parametry pomieszczenia, którego aranżację powierza Wykonawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem, Wykonawca – po stwierdzeniu błędu w podanych przez Zamawiającego parametrach pomieszczenia, poinformuje o tym Zamawiającego wysyłając do niego wiadomość e-mail i wskazując na potrzebę uiszczenia brakującej kwoty Ceny. W takiej sytuacji Zamawiający będzie mógł zdecydować, czy uiści brakującą kwotę Ceny wynikającą z błędu w podanych parametrach pomieszczenia, czy też odstąpi od Umowy. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, będącego konsekwencją sytuacji opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie dokonane przez niego płatności z tytułu Ceny.

 18. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w trybie opisanym w pkt. 17 powyżej, Zamawiający składa Wykonawcy wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@architekci24h.pl. Zwrot Ceny nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Wykonawcę wiadomości e-mail zawierającej informację o odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, z którego dokonana została zapłata.

 19. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany Kosztów dostawy w przypadku zmian tych kosztów dokonanych po stronie doręczyciela, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw Zamawiającego. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zamówienia Projektów dokonane przed ich wejściem w życie.


VI. Płatności

 1. Zamawiający dokonuje Płatności za Projekt za pomocą serwisu płatności internetowych (tj. opcja: płatność on-line), dostępnego na stronie Serwisu. Zamawiający ma także możliwość dokonania Płatności w formie przelewu tradycyjnego, dokonując zapłaty na numer rachunku bankowego Wykonawcy, podany Zamawiającemu w potwierdzeniu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 15 niniejszego Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

 2. Wykonawca potwierdza Zamawiającemu otrzymanie Płatności, o której mowa w ust. 1 powyżej, na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania należnej kwoty Ceny na rachunku Wykonawcy.

 3. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona zapłaty Ceny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca może od Umowy odstąpić – po uprzednim upomnieniu Zamawiającego o obowiązku zapłaty wynikającym z tytułu zawartej Umowy oraz wyznaczeniu mu dodatkowego terminu 3 dni liczonych od dnia doręczenia upomnienia skierowanego na adres e-mail Zamawiającego. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w sytuacji określonej w Rozdziale V pkt. 17 niniejszego Regulaminu, tj. w przypadku potrzeby uiszczenia brakującej kwoty Ceny.


VIII. Prawo odstąpienia od Umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta

1. Prawo odstąpienia od Umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, na którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, na którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której konsument wyraźnie zażądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulinarnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.IX. Reklamacje

 1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego, jeżeli Projekt w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową.

 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Projektu z Umową, Zamawiający powinien zgłosić reklamację Wykonawcy.

 3. Reklamacja powinna:

  1. zostać złożona w formie pisemnej i przesłana pocztą na adres siedziby Wykonawcy, podany w Rozdziale X pkt. 2 niniejszego Regulaminu lub drogą elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy: kontakt@architekci24h.pl;

  2. określać przyczynę złożenia reklamacji i zawierać dokładne wskazanie wady lub niezgodności Projektu z Umową oraz zakres żądania Zamawiającego,

  3. zawierać dołączony dowód zakupu (np. paragon, rachunek lub fakturę),

  4. wskazywać adres (e-mail lub korespondencyjny), na który ma zostać udzielona odpowiedź na złożoną reklamację;

 4. Wykonawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca ustosunkowuje się do reklamacji Zamawiającego kierując odpowiedź pisemną lub e-mail na adres podany przez Zamawiającego w reklamacji.

 5. W razie uwzględnienia przez Wykonawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Projektu z Umową, Wykonawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dokona stosownych korekt w Projekcie.

 6. Wykonawca odpowiada za niezgodność Projektu z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem roku od wydania Projektu Zamawiającemu. Termin biegnie na nowo w razie korekty Projektu.

 7. W przypadku Zamawiającego, niebędącego Konsumentem, traci on uprawnienia z tytułu niezgodności Projektu z Umową, jeżeli nie sprawdził Projektu w czasie i sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Wykonawcy o wadzie niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 7 dni od odebrania Projektu, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Wykonawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 8. W przypadku, gdy Wykonawca nie uznał reklamacji Zamawiającego, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Zamawiający może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

 9. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

 10. Formularze wniosków, o których mowa w pkt. 9 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

 11. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.

 12. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.

 13. Zamawiający, będący Konsumentem, może także zasięgnąć pomocy u Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.


X. Strony Umowy i kontakt do Wykonawcy

 1. Stronami Umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresem www.architekci24h.pl są Zamawiający oraz Wykonawca.

 2. Wykonawcą jest „Wizja” Anna Mikielska, adres: Al. Krakowska 16a, 05-820 Piastów, NIP 522-26-37-893, REGON 142052969, adres e-mail: kontakt@architekci24h.pl.

 3. Wszelka korespondencja kierowana przez Użytkownika do Wykonawcy, powinna być adresowana na adres podany w ust. 2 powyżej lub elektronicznie na adres e-mail: kontakt@architekci24h.pl.


XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy oraz postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

 3. Poza możliwością sądowego rozstrzygania sporów, Strony mają także możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów poprzez skierowanie sprawy do mediacji lub poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do procedur, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały opisane w rozdziale IX pkt. 9-12 niniejszego Regulaminu.

 4. Konsumenci mogą zasięgnąć pomocy u Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów lub u właściwej terenowo Federacji Konsumentów.

 5. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl), w zakładce: Konsumenci – Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.architekci24h.pl.

 7. Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. zmiany zakresu świadczonych usług,

 2. zmiany funkcjonalności Serwisu,

 3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

 4. zmian w zakresie struktury i adresów kontaktowych po stronie Wykonawcy.

 1. O zmianie Regulaminu Wykonawca poinformuje Użytkownika, posiadającego Konto w Serwisie, za pośrednictwem Konta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianie. Wykonawca poinformuje Użytkownika o treści zmian oraz przewidywanym terminie ich wejścia w życie.

 2. Zmiany Regulaminu będą także udostępniane na stronie internetowej Serwisu.

 3. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zamówienia Projektów dokonane przed ich wejściem w życie.

 4. Użytkownicy posiadający Konto, w przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu, powinni przesłać na adres e-mail Wykonawcy, określony w rozdziale X pkt. 3 niniejszego Regulaminu, oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu. Wykonawca z chwilą otrzymania oświadczenia Użytkownika usunie posiadane przez Użytkownika Konto, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu może zostać także skierowane w formie pisemnej na adres Wykonawcy podany w rozdziale X pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

 5. Wykonawca usunie Konto Użytkownika także na każde jego żądanie, skierowane na adres e-mail Wykonawcy, tj. kontakt@architekci24h.pl lub listownie na adres: „Wizja” Anna Mikielska, Al. Krakowska 16a, 05-820 Piastów.

 6. Poza przypadkami określonymi w pkt. 11 i 12 powyżej, Wykonawca ma także prawo usunięcia Konta Użytkownika, w razie:

  1. braku jakiejkolwiek aktywności Użytkownika w Serwisie w okresie 6 miesięcy od dnia utworzenia Konta w Serwisie, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,

  2. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności Rozdziału II pkt. 9 i 10.

 7. W ramach prowadzonej przez siebie działalności Wykonawca stosuje się oraz przestrzega postanowień Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów, dostępnego na stronie internetowej Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów.